AgroMet s.c. producent silosów

Warunki posadowienia i eksploatacji silosów

Informacje i charakterystyka ogólna

 1. Silosy paszowe, zbożowe i specjalne przeznaczone są do magazynowania zboża, pasz sypkich lub granulowanych o wilgotności do 14% i innych materiałów o ciężarze właściwym nie przekraczającym 800 kg/m3.
 2. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarczana jest wraz z silosem.

Dostawa i montaż silosu

 1. Po dokonaniu zamówienia AgroMet udostępnia odbiorcy dokumentację techniczną silosu oraz projekt fundamentu.
 2. Silos zostaje dostarczony w całości lub jest montowany przez producenta z elementów w miejscu wskazanym przez klienta.
 3. Silos ustawia się za pomocą dźwigu na płycie fundamentowej przygotowanej przez zamawiającego zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną.
 4. Zbiornik należy na stałe połączyć z płytą fundamentową za pomocą stalowych kołków rozporowych. Brak prawidłowego zakotwienia grozi jego zniszczeniem oraz stwarza możliwość doprowadzenia do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu ludzi. (kołki w ofercie firmy)
 5. Do obowiązku użytkownika należy wykonanie uziomu otokowego i połączenie go z silosem zgodnie z PN-86/E 005003/01 i PN-ICE 61024-1.
 6. Zgodnie z Prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, do których zalicza się również naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.

Bezpieczeństwo użytkowania

 1. Obsługę powinny stanowić pełnosprawne osoby dorosłe.
 2. Przed wejściem do silosu odłączyć zasilanie elektryczne urządzeń współpracujących z silosem.
 3. Do wyłapywania pyłu można podczepić na rurze odpowietrzającej worek, który powinien zapewnić swobodne ujście tłoczonego powietrza.
 4. Przed załadunkiem pneumatycznym sprawdzić drożność rury odpowietrzającej (całkowite zablokowanie rury odpowietrzającej grozi rozerwaniem zbiornika).
 5. Prędkość napełniania ograniczyć do 10 m3/h.

Uprawnienia z tytułu gwarancji

 1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Warunkiem ważności gwarancji jest:
  • właściwe wykonanie płyty fundamentowej zgodnie z otrzymaną instrukcją,
  • właściwe zamocowanie silosu do płyty fundamentowej,
  • montaż uziomu,
  • właściwa eksploatacja.
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powłoki ochronnej silosu w przypadku uszkodzeń mechanicznych i nieprzestrzegania warunków eksploatacji.
 4. Gwarancja traci ważność w przypadku dokonania przeróbek silosu.
 5. Usterki wynikłe z winy producenta w okresie gwarancyjnym są usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

Facebook