Jakie normy powinny spełniać silosy?

Każde gospodarstwo rolne staje prędzej czy później przed koniecznością magazynowania różnego rodzaju materiałów sypkich, na przykład zboża czy paszy. Ich przechowywanie powinno oczywiście odbywać się w sterylnych i higienicznych warunkach. Ogromną pomocą w tej kwestii są specjalne silosy na materiały sypkie. Jakie normy powinny one spełniać?


Silosy przy zabudowieSilosy – jak traktuje je prawo budowlane?

Aby ustalić i zrozumieć przepisy określające normy silosów, powinniśmy najpierw dowiedzieć się, jak silosy są postrzegane w świetle przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, silosy traktowane są jako budowle rolnicze. Nie są zatem budynkami, ale dotyczą ich różne przepisy zarówno z zakresu prawa budowlanego, jak i charakterystyki wykonania czy usytuowania.

 

Wymogi dotyczące silosów na materiały sypkie

Skupmy się dziś na konkretnym rodzaju silosów - tych, w których mogą być przechowywane różnego rodzaju materiały sypkie. Wspomniane powyżej Rozporządzenie określa dokładnie, jakie normy powinny spełniać tego typu budowle rolnicze. Porusza ono między innymi kwestie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska czy trwałości samej budowli. Jednym z istotniejszych zapisów jest § 17: “W budowlach rolniczych przeznaczonych do magazynowania produktów spożywczych i pasz (…) zabronione jest stosowanie materiałów toksycznych i charakteryzujących się stężeniem naturalnych izotopów promieniotwórczych większym od przewidzianego w przepisach (…)”. Silosy powinny być zatem wykonane z trwałego i solidnego materiału, na przykład blachy ocynkowanej pozbawionej toksycznych substancji. Bardzo ważna jest także sprawa trwałości silosów. Zgodnie z § 32.1 “budowle rolnicze narażone na działanie korozji powinny mieć konstrukcję ukształtowaną w sposób zmniejszający negatywne skutki oddziaływania środowiska”, a sposób ich ochrony przed korozją powinien uwzględniać przewidywany okres eksploatacji silosu. Konstrukcja powinna także być zabezpieczona przed pożarem lub wybuchem, czyli wykonana z elementów nierozprzestrzeniających ognia.